Uyarı

20/2018 tarihli ‘’Organik Tarım’’ Yasası  Üçüncü Kısım '' Organik Üretim ile İlgili Terimler ve İşaretler, Organik Ürün Logosu ve Etiketleme'' başlığı altında yer alan Madde 19 ''Organik Üretimle İlgili Terimlerin Kullanımı'' aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde yerine getirilmektedir.

Bu Yasa amaçları bakımından, bir ürünün etiketi, tanıtım materyalleri ve ticari belgelerinin üzerinde, organik üretim metodlarıyla üretildiğini gösteren terimler yer alıyorsa, bu ürünün bu Yasada belirtilen kurallara uygun olarak organik üretim metodu koşullarını sağladığı kabul edilir.

 Özellikle, "organik" terimi ve kısaltması olan “org” veya , "biyo" veya “bio”, “eco” veya "eko" gibi ön ekler veya kısaltmalar türev olarak veya tek başına veya birlikte olarak, ülke genelinde sadece bu Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkarılması öngörülen tüzüklerin kurallarına uygun ürünlerin etiketlerinde, tanıtımında veya sunumunda kullanılabilir.

Canlı veya işlenmemiş organik tarım ürünlerinin ve bileşenlerinin etiket, tanıtım ve sunumunda organik üretim ile ilgili terimler, bu ürünlerin organik üretim kurallarına uygun olarak üretilmiş olmaları durumunda kullanılabilir.

Org” veya , "biyo" veya “bio”, “eco” veya "eko" gibi ön ekler veya kısaltmalar türev olarak veya tek başına veya birlikte bu Yasa ve bu Yasa uyarınca çıkarılan tüzük kurallarına uygun olarak üretilmeyen bir ürünün etiketinde, tanıtımında, sunumunda ve ticari belgelerinde gıda veya yemdeki tarım ürünlerinde kullanılamaz.

Yukarıdaki (4)’üncü fıkrada sayılan ön ekler veya kısaltmalar, insanlar veya hayvanlar tarafından gıda olarak tüketilen tarımsal ürünlerde kullanılabilir.

Markalarda veya etiketleme ve tanıtım materyallerinde tüketiciyi veya alıcıyı yanlış yönlendirecek, tüketiciye veya alıcıya söz konusu ürünlerin, bu Yasa kurallarına uygun üretildiği izlenimini verecek terimler kullanılamaz.

Buna istinaden ;

 Söz Kousu Yasanın Dördüncü Kısmı ‘’Kontrol Sisteminin Kurulması, Kontrol Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükleri,Gözetim ve Denetim, Yıllık Raporlar, Kontrol Sistemine Bağlılık, Sertifikasyon İşlemleri, Usulsüzlük ve İhlaller, İstatistiki Bilgi ve Bilgi Paylaşımı’’ başlığı altında Madde 27 de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeksizin “organik terimi” ve kısaltması olan “org” veya “biyo” veya “bio”, “eco” veya “eko” ibareleri yer alan ürünü elinde bulunduran veya piyasaya arz eden işletmeler veya kişiler, bir suç işlemiş olurlar.