Organik Tarım Nedir

Organik Tarım; Yasa ve tüzükler çerçevesinde izin verilen girdilerin kullanıldığı, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı, izlenebilirliği olan; üretimde herhangi bir kimyasal maddenin veya ilacın kullanılmadığı ve çevreye, sağlığa zararsız üretim şeklini esas alan tarım çeşididir.

Amacı; insan sağlığını korurken toprak, su ve havayı kirletmeden çevre ve canlıları koruyan tarımsal üretim yöntemini desteklemek. Bunun yanında tüketiciye tarladan sofraya kadar izlenebilirliği olan güvenilir, GDO’ suz ve hormonsuz ürünler sunmaktır Hasat, işleme, ambalajlama, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ile ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar olan işlemlerde Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş Kontrol ve Sertifikasyon Kuruluşları tarafından kayıt altına alınarak kontrol edilmekte ve ürünün ve girdinin geldiği her aşama sertifikalandırılmaktadır.

Organik tarımda iki çeşit sertifika vardır. Birincisi Müteşebbis ikincisi de ürün sertifikasıdır. Organik Tarım Müteşebbis Sertifikası, yetkilendirilmiş kuruluş müteşebbis ile sözleşme imzaladıktan sonra yapılan uygun görülmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilen sertifikadır. Verilen bu sertifika müteşebbisin ürettiği ürünün organik olduğunu belgelememekte olup müteşebbisin organik tarım faaliyeti yaptığını göstermektedir

Ürün sertifikası ise bütün kontrol yöntemlerinin uygulanması sonucu organik ürünün ve organik girdinin yasa ve tüzüklerie uygun olduğunu gösteren belgedir. Bu belgede sertifikayı veren kuruluşun adı, Bakanlıkça verilmiş kod numarası adresi, kuruluşun verdiği sertifika nosu, ürünün adı statüsü yer almaktadır.

Bir ürünün organik olup olmadığını anlamak için o ürünün sertifikası istenmeli ayrıca etiketli ürünlerde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşun adı-logosu, kod numarası, müteşebbis veya ürün sertifika numarası ve KKTC Ulusal Ürün Logosu bulunmasına dikkat edilmelidir.

 

ORGANİK=EKOLOJİK=BİYOLOJİK Eş Anlamlıdır

 “% 100 Doğal, Hormonsuz, Hakiki, Köy ürünü, Saf, gibi tanımlanan ürünler Organik Ürün değildir. Tüketiciye ürün hakkında hiçbir garanti vermez.

***20/2018 tarihli ‘’Organik Tarım’’ Yasası Dördüncü Kısmı ‘’Kontrol Sisteminin Kurulması, Kontrol Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Yükümlülükleri,Gözetim ve Denetim, Yıllık Raporlar, Kontrol Sistemine Bağlılık, Sertifikasyon İşlemleri, Usulsüzlük ve İhlaller, İstatistiki Bilgi ve Bilgi Paylaşımı’’ başlığı altında Madde 27 de belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeksizin “organik terimi” ve kısaltması olan “org” veya “biyo” veya “bio”, “eco” veya “eko” ibareleri yer alan ürünü elinde bulunduran veya piyasaya arz eden işletmeler veya kişiler, bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirler. Ayrıca bahse konu ürünlerin piyasadan toplatılarak imha edilmesi için Mahkemece emir verilir. Bu Yasanın 40’ıncı maddesi altında hazırlanacak tüzüklerin kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde yetkili mahkemece asgari ücretin on katına kadar para cezasına çarptırılabilirler.